Произход

По данни на ЕВРОСТАТ, всяка година в ЕС умират 5720 души в следствие на трудови злополуки. Международната организация на труда изчислява, че  159 500 работници в ЕС допълнително всяка година умират от професионални заболявания. Отчитайки двете статистики е изчислено, че на всеки три и половина минути, в следствие на работната среда умира човек в ЕС и че на всеки четири и половина секунди един работник в ЕС участва в катастрофа, поради което остава в дома си в продължение най-малко на три работни дни.

Освен това, според друг доклад на ЕВРОСТАТ, в ЕС-15, „коефицента на произшествия е по-висок в малките форми“. В доклада се обяснява, че:

…честотата на злополуки на работното място е по-висока в малките и средни по размер местни единици, сравнено с местните звена, в които работят повече от 250 служители. Тази тенденция е особено ясно изразена в секторите на производство, електроенергия, газ и доставка на вода и строителство.

Доказано е, че тези инциденти струват време и наличие на специфичен човешки опит на МСП, което директрно се превръща в загуба на пари и конкурентоспособност. Освен това, вярно е и обратното твърдение: когато се съкращава времето за пускане на пазара на даден продукт, времето за взимане на решения и се увеличава скоростта на производство, последиците от това могат да доведат до по-големи рискове за здравето и безопасността при работа.

Настоящата ситуация по отношение на БЗУТ е, че всички МСП в Европа трябва да се подчиняват на националните производни на Европейската рамкова директива (89/391/EEG) и нейните основни 23 насоки.  Тъй като има много повече правила, които трябва да се следват, това се усеща от МСП главно като огромна административна тежест. Едно от задълженията, в съответствие с Европейската директива е инвентаризация на риска, което компаниите трябва да изпълняват. За МСП това е повтаряща се, отнемаща време и сложна процедура, която води само до определянето на рисковете, а намирането на конкретни мерки за премахване на тези рискове изисква допълнителни процеси, които също губят време.

Целевите МСП обхващат много широк кръг от компании, най вече тези, които работят в производствените сектори, представени от партньорите на МСП в рамките на консорциума по IMOSHION, като: строителство, електроника, машиностроене, автомобилостроене, космически изследвания, хранително-вкусова промишленост, металообработване и текстилно производство. Всички производствени сектори по природа са най-изложените на злополуки и рискове.

Въздействие може да се постигне като се приложат нови инструменти на БЗУТ, които повишават информираността за БЗУТ, намалят злополуките и професионалните заболявания и повишават производителността в европейските МСП.

pixelstats trackingpixel