Структура

Проектът IMOSHION (Подобряване на професионалната безопасност и здраве в европейските МСП с помощта на симулация и виртуална реалност) се разработва от 10 партньори от 6 европейски страни, които имат общ интерес в подобряването на работните условия в МСП в производствения сектор. Проектът се фокусира в 2 аспекта: От една страна събира съществуващите знания и създава нова информация относно БЗУТ. От друга страна, целта е да се разработят инструменти и техники за повишаване на осведомеността и подобряване на безопасността и здравето при работа в МСП.

 • РП1 (работен пакет): Управление на проекта (Лидер на РП: NEuropa)

  РП1 осигурява правилното изпълнение на проекта в рамките на планираното време и рамки на бюджета, с което лидера носи най-висока отговорност. Той е в редовна връзка с партньорите по програмата и с нейните органи и гарантира подходящото изпълнение на целите на проекта в разумен срок и в рамките на бюджетните ограничения, разработва шаблони и поддържащи документи, подготвя и внася финансофи доклади за напредъка по проекта.

  Той прави също така проверка на научните изследвания и технологичното развитие на изследователските компании и следи дали те изпълняват сроковете за поставените цели.

 • РП2 (работен пакет): Координация (Лидер: VDC)

  Той идентифицира и събира специфичните нужди на малките и средни предприятия в производствените сектори относно въпросите по БЗУТ, чрез създаване на работни групи с акцент върху различни сектори.

  Лидерът осигурява непрекъсната комуникация между МСП и компаниите за научни излесвания и технологично развитие, така че развитието на IMOSHION технологията да отговаря на изискранията на МСП. Предпоставка за това е продължителното участие на МСП, за да се получат техните знания, изисквания и обратна връзка. Тази обратна връзка помага на компаниите за тяхното технологично развитие.

 • РП3 (работен пакет): Технологично разработване на инструментите (Лидер: MASA)

  Целта на РП3 е развитие и интеграция на всички компоненти, необходими за структуриране на IMOSHION. Следвайки спецификациите на РП2 и  с резултатите от РП4, РП3 осигурява софтуерни компоненти и интегрирана система. След окончателното валидиране на РП4, тези решения могат да бъдат използвани за дейности за обичение и разпространение. В часност, информацията за регионалното и национално законодателство и регулаторните изисквания на ЕС, събрана в РП2 служи като вход в спецификацията и развитието на различните инструменти. По същия начин, резултат от изпитвания от РП4 се използват, за да се актуализира спецификацията и разработването на набор от инструменти.

 • РП4 (работен пакет): Тест и валидация на инструментите (Лидер: UNott)

  РП4 валидира продуктите на IMOSHION като се използват данни от МСП и асоциациите на МСП. Умишлено е планорано работния пакет да тече едновременно с развитието на РП3. Това е в съответствие с принципите за гъвкавост и подход в дизайна, което включва въвеждане на крайните потребители още в началната фаза на развитие. РП4 информира за развитието на РП3, което от своя страна ще доведе до по-висока прецизност при оценката на прототипите. Оценките и валидационните проверки включват както човешки фактори, така и технически аспекти и в крайна сметка ще съдържат пълната оценка, представляваща очакваната крайна употреба на инструментите по IMOSHION.

 • РП5 (работен пакет): Демонстрации и обучения (Лидер: ACEV)

  РП5 определя задачите, които се изискват за демонстрационни дейности на инструментите по IMOSHION. След това той определя различни случаи, за да се демонстрира концепцията и компонентите, които са разработени. Тези случаи ще са насочени към крайните потребители (МСП и асоциациите на МСП). Това ще даде възможност да се разработи цялостен пакет, който да се използва за обучения от асоциациите на МСП и техните членове.

 • РП6 (работен пакет): Разпространение и експлоатация (Лидер: VDC)

  Целта на РП6 е да се разпространяват  целите на проекта и резултатите към най-широка гама от малки и средни предприятия и заинтересовани лица по БЗУТ в Европа,  за да достигне опита и информацията до максималния брой МСП предприятия в страните които участват в проекта.  Цели ще се постигнат  с помоща на асоциациите на малки и средни предприятия и фирми, предоставящи услуги за промишлеността, които ще спомогнат широко разпространение на инструментите. Правилното прилагане на мерките по проекта се придружава от обща стратегия за разпространение на целите. Освен това, има технологичен план за изпълнение, която е да се повиши след успешната реализация на проекта за по-нататъшна експлоатация на IMOSHION технология.

pixelstats trackingpixel